ISM

International School of Management Slovakia

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (zwana dalej: „VŠMP ISM“ ) jest prywatną szkołą wyższą. Działalność VŠMP ISM oparta jest na zgodzie wydanej przez rząd Republiki Słowackiej decyzją No. 639 z 24. sierpnia 2005.

Obecnie, dzięki wysokiej jakości kształcenia, atrakcyjnym kierunkom studiów związanych z szeroko rozumianym biznesem oraz elastycznymi, ciągle aktualizowanymi, dopasowanymi do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawno- ekonomicznej programami, VŠMP ISM jest instytucją, która zajmuje ważne miejsce w przestrzeni edukacyjnej Republiki Słowackiej oraz poza jej granicami. Potwierdzeniem tego jest wielonarodowa społeczność akademicka. W Preszowie kształcą się studenci z wielu krajów Europy, którzy słuchają uznanych na arenie międzynarodowej wykładowców oraz praktyków biznesu.

Preszowska VŠMP ISM, to niemiecko-słowacka firma należąca do grupy niemieckiej ISM z uczelniami w Dortmundzie, Hamburgu, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Köln, Stuttgarcie oraz najmłodszej w Berlinie.

Studenci VŠMP ISM, w ramach międzyuczelnianej wymiany, mogą korzystać z niemieckiej zdigitalizowanej biblioteki mającej w swoich zbiorach ponad 60 tysięcy woluminów, studiować oraz wyjeżdżać na praktyki do każdego z wymienionych wyżej niemieckich miast.

Preszowska VŠMP ISM prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studiów podyplomowych, w tym doktoranckich, a także MBA i LL.M.
Dyplomy MBA i LL.M. certyfikuje International Education Society London.
Dyplom z tytulem MBA, LL.M wydaje ISM Prešov.

W VŠMP ISM w Preszowie / Republika Słowacka/ można studiować:

Kierunek: Ekonomia i zarządzanie

Specjalność:
Biznes międzynarodowy w handlu i usługach /studia licencjackie/

studia stacjonarne 6 semestrów
studia niestacjonarne 7 semestrów

Ekonomia i zarządzanie w biznesie /studia inżynierskie/

studia stacjonarne 4 semestrów
studia niestacjonarne 5 semestrów

Kierunek: Etyka biznesu

Specjalność:
Etyka ekonomiczna i biznesowa /studia licencjackie/

studia stacjonarne 6 semestrów
studia niestacjonarna 7 semestrów

Etyka public relations i protokół biznesowy /studia magisterskie/

studia stacjonarne 4 semestrów
studia niestacjonarne 5 semestrów

Kierunek: Praca socjalna

Specjalność:
Doradztwo i praca socjalna /studia licencjackie/

studia stacjonarne 6 semestry
studia niestacjonarna 7 semestry

Doradztwo i praca socjalna /studia magisterskie/

studia stacjonarne 4 semestry
studia niestacjonarne 5 semestry

Dokumenty i opłaty rekrutacyjne /studia licencjacjie/

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:
1. Notarialnie potwierdzona kopia świadectwa maturalnego,
2. CV kandydata na studia /może być w języku ojczystym kandydata/
3. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej


Dokumenty na studia należy składać w biurze rekrutacyjnym w Polsce- kontakt http://instytuteii.pl/ lub https://e-studia.eu/

Dokumenty i opłaty rekrutacyjne /studia magisterskie/

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:
1. Notarialnie potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
2. Aneks do dyplomu- wystarczy zwykła kserokopia
3. CV kandydata na studia /może być w języku ojczystym kandydata/

Dokumenty na studia należy składać w biurze rekrutacyjnym w Polsce- kontakt http://instytuteii.pl/ lub https://e-studia.eu/


Studia na PhDr. /przed iminiem/ możliwe w kierunkach:

  •  Etyka public relations i protokół biznesowy

  •  Doradztwo i praca socjalna

min 2 semestry – max 4 semestry
Kandydat na studia musi posiadać stopień magistra wymienionych kierunków.
Kandydat musi mieć stopień magistra uzyskany na kierunkach pokrewnych. / o przyjęciu na studia ze stopniem magistra na kierunkach pokrewnych decyduje Rektor VŠMP ISM/

Studia kończą się przygotowaniem, pod kierunkiem promotora, pracy dyplomowej oraz jej obrony.
Dokumenty na studia należy składać w biurze rekrutacyjnym w Polsce- kontakt http://instytuteii.pl/ lub https://e-studia.eu/

phdr
master